ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ॥
PETA2.com

A Warrior's Mantra - Ode To The Almighty Swordਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਿ ਰਣ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ॥
खग खंड बिहंडं खल दल खंडं अति रण मंडं बर बंडं ॥
The sword chops well, chops the forces of fools and this mighty one bedecks and glorifies the battlefield.

ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤਿ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ॥
भुज दंड अखंडं तेज प्रचंडं जोति अमंडं भान प्रभं ॥
It is the unbreakable staff of the arm, it has the powerful luster and its light even bedims the radiance of the sun.

ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਦੁਰਮਤਿ ਦਰਣੰ ਕਿਲਬਿਖ ਹਰਣੰ ਅਸਿ ਸਰਣੰ ॥
सुख संता करणं दुरमति दरणं किलबिख हरणं असि सरणं ॥
It brings happiness to the saints, mashing the vicious ones, it is the destroyer of sins and I am under its refuge.

ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਬਾਰਣ ਮਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇਗੰ ॥੨॥
जै जै जग कारण स्रिसटि उबारण मम प्रतिपारण जै तेगं ॥२॥
Hail, hail to the cause of the world, saviour of the universe, it is my preserver, I hail its victory. 2.


Guru Gobind Singh Ji Maharaaj,
Bacchitar Natak, Sri Dasam Guru Granth Sahib.

by Jagvinder Singh @ 10:03 AM
comments: 0

Comments:

« Main page :: Post a Comment »